స్త్రీ, పెద్ద ప్రేమ పూర్తి గుండె కోసం వేచి అతని

నేను ఒక మనిషి అని అనుకుంటున్నాను

నేను చాలా ప్రత్యేక.

నేను ఒక మనిషి అని

స్త్రీ, పెద్ద ప్రేమ పూర్తి గుండె కోసం వేచి అతని. చర్చి వెళుతున్న మరియు దేవుని ప్రేమించడం, కుటుంబం మరియు ఒక మహిళ ఉంది, నిజాయితీ మరియు నమ్మకమైన. ఒక మోసగాడు ఉదయం మేల్కొలపడానికి మరియు పూర్తి లో ప్రేమ తో నాకు ప్రతి రోజు.

నేను ఒక మనిషి అని అనుకుంటున్నాను

నేను చాలా ప్రత్యేక.

నేను ఒక మనిషి అని

About