సగటు వయసు యొక్క ఒక రాష్ట్ర శాసనసభ్యుడు, జాతీయ స్థాయిలో కానీ ఎవరు చేయలేదు అదుపులోకి ఈ చట్ట అమలు సంస్థల కోసం.

చిన్న ఎన్నికయ్యారు, మరియు కూడా పురాతన ఉంది, ఒంటరిగా వదిలి.

కు సంతృప్తి

చిన్న పదమూడు ఏళ్ల రాష్ట్ర శాసనసభ్యులు దేశం లో, ఇది చాలా మేము తెలియజేయవచ్చు. దిద్దుబాటు: యొక్క తాత, తన తండ్రి, ఒక రాష్ట్ర సెనేటర్ మరియు గతంలో ఒక రాష్ట్ర ప్రతినిధి

About